Изработване на специализирани бази данни и интернет страници по задание на клиента.